Wednesday, 17/08/2022 - 19:48|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Phổ thông DTBT THCS Nghinh Tường

KẾ HOẠCH Thi thử vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022

KẾ HOẠCH Thi thử vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022

KẾ HOẠCH

Thi thử vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022

 

Căn cứ Công văn số 766/PGDĐT  ngày 22 /9/2020 của PhòngGiáo dục và Đào tạo Võ Nhai về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm  vụ giáo dục THCS năm học 2020 – 2021;

Căn cứ Công văn số 198/PGDĐT ngày 07/4/2021 của của PhòngGiáo dục và Đào tạo Võ Nhai về việc Hướng dẫn và tổ chức thi thử vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022;

 Bộ phận chuyên môn trường PTDTBT THCS Nghinh Tường xây dựng kế hoạch thi thử vào lớp 10 THPT như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.

1. Mục đích:

Tổ chức thi thử để rèn luyện cho học sinh kỹ năng và tâm lý làm bài; nâng cao nghiệp vụ coi thi, chấm thi cho cán bộ, giáo viên.

Khảo sát chất lượng các môn thi, qua đó làm cơ sở cho lãnh đạo các đơn vị và giáo viên có căn cứ điều chỉnh kế hoạch, phương pháp, nội dung ôn tập nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, nâng cao phổ điểm thi vào lớp 10 năm học 2021-2022.

  2. Yêu cầu: 

Tổ chức quán triệt cho cán bộ, giáo viên và học sinh về mục đích yêu cầu của kỳ thi, tổ chức thực hiện kỳ thi nghiêm túc, đúng quy chế; đánh giá chính xác, khách quan kết quả học tập của học sinh đến thời điểm thi.

Việc thi thử cho học sinh lớp 9 được tổ chức theo Quy trình tổ chức thi vận dụng theo văn bản hợp nhất số 22/VBHN-BGDĐT ngày 25/8/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT đối với kỳ thi chọn học sinh giỏi các cấp, Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy chế thi tốt nghiệp THPT (Quy chế thi), Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 15/2020 và Phụ lục 3 Quy trình tổ chức các kỳ thi, kiểm tra và công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi thi áp dụng từ năm học 2020- 2021.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, PHẠM VI KIẾN THỨC, ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN THI

1. Đối tượng: Là học sinh đang học lớp 9 năm học 2020-2021.

 

2. Bài thi, hình thức thi

2.1. Bài thi: Tổ chức thi 03 môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

2.2. Hình thức thi: Thi viết theo hình thức tự luận đối với môn Toán và Ngữ văn, theo hình thức kết hợp trắc nghiệm và tự luận đối với môn Tiếng Anh.

2. Nội dung thi, cấu trúc đề thi: 

Nội dung thi nằm trong chương trình cấp THCS, chủ yếu là chương trình lớp 9 tính đến hết tuần 4 tháng 4/2021.

Cấu trúc đề thi: Theo ma trận và cấu trúc đề thi của Sở GDĐT Thái Nguyên

3. Địa điểm và thời gian:

Địa điểm: Các phòng học trường PTDTBT THCS Nghinh Tường.

Thời gian thi:

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian làm bài

Thời gian phát đề

Giờ băt đầu làm bài

04/5/2021

Chiều

Toán

120 phút

13h55

14h00

05/5/2021

Chiêu

Ngữ văn

120 phút

13h55

14h00

06/5/2021

Chiêu

Tiêng Anh

90 phút

13h55

14h00

III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TỔ CHỨC THI

1. Tập huấn nghiệp vụ thi

14h 00 ngày 03/5/2021: Tổ chức tập huấn Quy chế thi, Hướng dẫn thi của Bộ GDĐT, Sở GDĐT cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong hội đồng coi thi và học sinh.

2. Đăng ký dự thi, sắp xếp phòng thi

2.1. Lập danh sách đăng kỷ dự thi

GVCN lớp 9 lập danh sách đăng ký dự thi, danh sách thí sinh trong phòng thi và phiếu thu bài thi theo mẫu.

2.2. Sắp xếp phòng thi

- Lập danh sách thí sinh dự thi theo vần a, b, c... (theo tên thí sinh), đánh số báo danh theo thứ tự từ 001 đến hết (mỗi thí sinh có một số báo danh duy nhất gồm 03 chữ số là số thứ tự của thí sinh trong lớp);

- Chia thành 02 phòng thi theo thứ tự số báo danh: Phòng 01-15 thí sinh; phòng 02-16 thí sinh;

2.3.Công tác khác

- BGH tăng cường kiểm tra các tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên việc thực hiện kế hoạch ôn tập, hướng dẫn và rèn luyện cho học sinh kỹ năng làm bài; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, học sinh trong việc thi thử nhằm đảm bảo cho việc tổ chức kỳ thi diễn ra nghiêm túc, hiệu quả.

- Thông báo tới phụ huynh học sinh về kế hoạch thi thử vào lớp 10 đối với học sinh lớp 9 để phụ huynh biết được chủ trương của ngành và quan tâm, tạo điều kiện để học sinh được ôn tập và tham gia thi.

 - Có 3 giám thị coi thi/ phòng thi.

IV. ĐỀ THI, COI THI, CHẤM THI, CÔNG TÁC LƯU TRỮ

1. Đề thi

- Phòng GDĐT ra đề chung 3 môn trong toàn huyện..

- Trước mỗi buổi thi: Lãnh đạo HĐCT cắt túi đựng đề để chia đề thi theo phòng thi (không chia đề thi trước ngày diễn ra môn thi). Thời điểm cắt túi đựng đề, thành phần tham gia chia đề thi phải được thể hiện trong Biên bản HĐCT.

- Đề thi mang lên phòng thi phải được đựng trong túi (túi đựng bài thi của môn thi đó). Bên ngoài túi ghi rõ tên môn thi, phòng thi.

2. Coi thi

- Hiệu trưởng ban hành quyết định thành lập một Hội đồng coi thi (HĐCT), đảm bảo mỗi phòng thi có 3 Cán bộ coi thi (CBCT) không sử dụng giáo viên có chuyên môn coi thi bộ môn đó (trừ môn Tiếng Anh). Quy trình coi thi, thu bài thi, giao nhận bài thi với lãnh đạo HĐCT thực hiện theo Quy chế thi của Bộ GDĐT và văn bản hướng dẫn thi của Bộ GDĐT.

- Hội đồng coi thi sử dụng con dấu của trường để thực hiện nhiệm vụ và hoàn thiện hồ sơ của Hội đồng thi.

3. Niêm phong và bảo quản bài thi

3.1. Niêm phong bài thi

Túi đựng bài thi phải được niêm phong, lãnh đạo HĐ coi thi ký và ghi rõ họ tên trên nhãn niêm phong, hai CBCT ký giáp lai giữa nhãn niêm phong và túi đựng bài thi rồi đóng dấu giáp lai.

3.2. Bảo quản bài thi, đề thi

Bài thi của thí sinh phải được bảo quản an toàn tại tủ riêng trong 01 phòng, không để chung với tủ đựng đề thi và các tài liệu, vật dụng khác. Đảm bảo an toàn tuyệt đối đề thi, bài thi.

4. Chấm thi

Hiệu trưởng ban hành quyết định thành lập hội đồng chấm thi, đảm bảo đủ số lượng. Bài thi được rọc phách, chấm tập trung tại đơn vị. Việc đánh giá và cho điểm các bài thi thực hiện theo hướng dẫn chấm thi tại điều 27 thông tư số 05/2021/TT- BGDĐT ngày 12/3/2021. Lịch chấm thi cụ thể:

 

Ngày

Buổi

Môn chấm

Thời gian cắt bì đựng đáp án

05/5/2021

Chiều

Toán

13h30

06/5/2021

Chiều

Ngữ văn

13h30

07/5/2021

Chiều

Tiếng Anh

13h30

5. Lưu trữ bài thi, hồ sơ tổ chức thi

5.1. Hồ sơ Hội đồng coi .thi

- Quyết định thành lập HĐCT; Kế hoạch làm việc của HĐCT.

- Biên bản HĐCT: Biên bản giao nhận đề thi giữa chủ tịch HĐCT và CBCT; Biên bản niêm phong, mở niêm phong tủ chứa đề thi, bài thi; Biên bản vi phạm quy chế thi, Biên bản sự việc bất thường (nếu có)...

- Danh sách thí sinh phòng thi.

- Phiếu thu bài thi.

5.2. Hồ sơ Hội đồng chấm thi

- Quyết định thành lập HĐ Chấm thi; Kế hoạch làm việc của HĐ Chấm thi

- Biên bản HĐ Chấm thi

- Bài thi, Các loại phiếu chấm, Bảng ghi điểm thi của thí sinh.

- Biên bản giao nhận bài thi giữa CBChT và lãnh đạo HĐChT.

- Biên bản vi phạm quy chế thi, Biên bản sự việc bất thường (nếu có).

VI. SỬ DỤNG KẾT QUẢ CHẤM THI

1. Kết quả thi thử là căn cứ để BGH và giáo viên nhận thấy thực trạng giảng dạy và học tập hiện nay tại đơn vị từ đó có giải pháp trong công tác quản lý đồng thời để điều chỉnh kế hoạch ôn tập trong thời gian tiếp theo đạt hiệu quả cao hơn.

2. Sau kỳ thi, giáo viên bộ môn chữa bài, rút kinh nghiệm về kĩ năng làm bài thi; phát hiện những thiếu sót về kiến thức của học sinh để tiếp tục phân nhóm đối tượng, có phương pháp và nội dung ôn tập phù hợp.

3. Kết quả kỳ thi thử là một trong các căn cứ để nhà trường xem xét, điều chỉnh đánh giá chất lượng ôn tập của giáo viên giảng dạy bộ môn; Đồng thời kết quả được sử dụng để so sánh với kết quả học tập hằng ngày.

VII. KINH PHÍ KỲ THI

- Kinh phí tổ chức thi: Bộ phận kế toán căn cứ vào tình hình thực tế, chủ động cân đối nguồn ngân sách được giao năm 2021 và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để hỗ trợ công tác coi thi, chấm thi tại đơn vị.

- Kinh phí vật liệu thi (gồm giấy in đề thi, giấy thi, giấy nháp, túi đựng đề thi, túi đựng bài thi, giấy niêm phong...): 3.500đ/học sinh/môn thi.

Trên đây là kế hoạch tổ chức thi thử vào lớp 10 THPT của trường PTDTBT THCS Nghinh Tường. Đề nghị các bộ phận và các cá nhân được phân công nhiệm vụ thực hiện nghiêm túc và hiệu quả công việc được giao. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn gì vướng mắc liên hệ trực tiếp với Bộ phận chuyên môn để giải quyết kịp thời./.

 

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng (để B.cáo);

- Tổ chuyên môn (để phối hợp thực hiện);

- Website nhà trường;

- Lưu: CM,VT.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 2
Tháng 08 : 99
Năm 2022 : 3.658